Eläinlääkäri Elias Westermarck

Net­tia­jan­va­rauk­sen voit teh­dä it­se hel­pos­ti al­la ole­valla lomakkeella. Voit myös jät­tää meil­le yh­tey­de­not­to­pyyn­nön Ota yhteyttä-sivulla ole­val­la lo­mak­keel­la tai säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seem­me westerpet@kolumbus.fi. Ajanvaraus netin kautta on mahdollista mm. seuraaviin toimenpiteisiin: rokotukset, mikrosirun asettaminen, terveystarkastus lemmikkieläinpassia varten, hammaskiven poisto. Ajanvaraus vahvistetaan muutaman päivän kuluessa. Muissa tapauksissa suosittelemme yhteydenottoa ajanvaraukseen, puh. 040 5131531. Pu­he­lin­vas­taa­jam­me päi­vys­tää myös sil­loin, kun em­me pää­se vas­taa­maan pu­he­luu­si. Jos si­nul­la on jo­tain ky­syt­tä­vää ajan­va­rauk­seen liit­tyen, voit lä­het­tää ky­sy­myk­se­si Ota yhteyttä -sivulla olevalla lo­mak­keel­la. Ajan pe­ru­mi­nen tu­lee teh­dä vii­meis­tään hoi­toa edel­tä­vä­nä ar­ki­päi­vä­nä ja 24 tun­tia en­nen va­rat­tua ai­kaa. Pe­ruu­tuk­sen voit teh­dä säh­kö­pos­tit­se westerpet@kolumbus.fi tai soit­ta­mal­la lä­het­tä­mäl­lä teks­ti­vies­tin nu­me­roon 040 5131531. Pe­ruut­ta­mat­to­mis­ta tai myö­häs­sä pe­ru­tuis­ta ajois­ta las­ku­tam­me ku­lui­na 30 eur/va­rat­tu 30 min. hoi­toai­ka.

Omistajan nimi
Omistajan puhelinnumero
Omistajan sähköpostiosoite
Eläin
Eläimen nimi
Toivottu päivä
Toivottu aika
Käynnin syy